Information om Utredningen av apoteksmonopolet

Den 21 december 2006 togs ett beslut i Regeringen att en särskild utredning gällande det svenska apoteksmonopolet skulle tillsättas. Uppgiften bestod i att utreda huruvida en avskaffning av det svenska apoteksmonopolet skulle påverka människor och omvärld. Utredningen skulle genomföra ett betänkande hur en fri marknad med konkurrens skulle fungera på den svenska marknaden.

Den 21 december 2006 togs ett beslut i Regeringen att en särskild utredning gällande det svenska apoteksmonopolet skulle tillsättas. Uppgiften bestod i att utreda huruvida en avskaffning av det svenska apoteksmonopolet skulle påverka människor och omvärld. Utredningen skulle genomföra ett betänkande hur en fri marknad med konkurrens skulle fungera på den svenska marknaden. Utredaren som fick förtroendet var Lars Reje och en referensgrupp, bestående av flertalet olika relaterade bolag och organisationer togs fram. Utredningen fick namnet Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08) och lämnades in för betänkande den 27 augusti 2007.

Utredningen lämnades sedan in för huvudbetänkande i januari 2008 och fick namnet SOU 2008:4. I december 2008 lämnades en lagrådsremiss in från Regeringen till Lagrådet som tog upp hur lagarna skulle formas för att passa den framtida avregleringen.  Den 19 februari 2009 lämnade Regeringen in propositionen till Riksdagen under namnet Prop. 2008/09:145. Propositionen antogs av Riksdagen den 29:e april 2009 och beslut fattades att lagstiftningen träder i bruk den 1 juli 2009.